صفحه اصلی
دانشگاه فنی و حرفه ای شهیدبابایی

دانشگاه فنی و حرفه ای شهید بابایی قزوین

دانشجویان می بایست با توجه به درسهای انتخاب واحد شده، دروس زیر را انتخاب کرده و وارد درس مربوطه شده، فایل ها و کتب الکترونیکی را به ازای هر جلسه مطالعه کرده، آزمون ها را انجام و پاسخ آزمون ها را به Email موجود در وب سایت ارسال نمایند.