صفحه اصلی

درس کاربینی

دانشجویان با توجه برنامه آموزش دانشگاه حتما می بایست در ترم اول درس کاربینی خود را اخذ نمایند، در غیر این صورت حتما به آموزش اطلاع دهید.

برای درس کاربینی یک جلسه توجیهی و سه جلسه بازدید از محل شغل مرتبط با رشته (معرفی و هماهنگی توسط دانشگاه) و یک جلسه تحویل فرم ها وجود دارد، که دانشجو می بایست در هر پنج جلسه حضور داشته باشد.

نحوه پر کردن و تحویل گزارش کاربینی و فرم های تعریف شده درس به طور کامل در زیر توضیح داده شده است.

دانشجویان موظف هستند برگه تعهد نامه موجود در صفحه اول فرم ها را پر کرده، امضا نمایند و در جلسات بازدید همراه خود داشته باشند.

.

بارم نمرات

بارم نمرات درس کاربینی:

بارم نمره این درس در جدول صفحه دوم فرم های کاربینی موجود هست.

.

قوانین، فرمها، نکات کاربینی، نحوه تدوین گزارش کاربینی

همه موارد زیر را از دکمه های پایین صفحه دانلود نمایید:

قوانین آموزشی شامل همه موارد آموزشی دانشجو در حین تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی

فرم هاو کاربرگ های مورد نیاز دانشجو در طول دوره تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی

فرم تعهد نامه درس کاربینی

کاربرگها و فرم های مخصوص درس کاربینی