صفحه اصلی

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین

دانشجویان می بایست با توجه به درسهای انتخاب واحد شده، دروس زیر را انتخاب کرده و وارد درس مربوطه شده، فایل ها و کتب الکترونیکی را به ازای هر جلسه مطالعه کرده، آزمون ها را انجام و پاسخ آزمون ها را به Email موجود در وب سایت برای استاد درس مربوطه ارسال نمایند.

نمره نهایی دروس بر اساس تعداد واحد نظری و تعداد واحد عملی برای هر درس تعیین می شود. و آزمون های داخلی موجود بعد جلسات جهت نمره عملی دانشجو محاسبه می شود. نمره عملی از ۴ تا ۹ نمره با توجه به تعداد واحد عملی درس تعیین می شود. لذا اهمیت آزمون های داخلی و ارسال به موقع آنها توسط دانشجو بسیار مشخص می باشد.

مطالب ارائه شده در جلسات که شامل تصویر، کتاب الکترونیک، فایل صوتی و یا فیلم می شود فقط جهت آموزش به صورت تدریس مجازی و نمره عملی و یا کلاسی محسوب می شود.  منبع درسی نهایی برای آزمون پایانی در جلسه ۱۶ قرارخواهد گرفت که شامل خلاصه ای از موارد تدریس شده در ۱۵ جلسه فبلی می باشد.

 

لیست Email  اساتید جهت ارسال پاسخ آزمون ها

استاد نیک نهاد:    niknahad.shirazu@yahoo.com

استاد طغرایی:   toghraee_university@yahoo.com